POLITIK & KEPIMPINAN: Muhammad bin Abdullah (Rasulullah S.A.W)

Posted: 20/08/2009 in Semasa, Uncategorized
Tags: , ,

Sekadar gambar hiasanDengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih…

Tulisan yang saya hasilkan pada kali ini adalah dengan merujuk dan menyunting kepada beberapa penulisan serta beberapa sumber lain, antaranya; (The First Written Constitution in the World, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1968; Piagam Madinah [terjemahan Kassim Ahmad])

Hadis Ibnu Umar r.a:

Nabi s.a.w telah bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Manakala seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia juga akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin…

Masyarakat kita sekarang khususnya di Malaysia sedang mengalami satu transformasi tentang corak kemasyarakatan dan doktrin politik, iaitu suatu ideologi yang cuba diserapkan oleh pucuk pimpinan kita terhadap konsep penyatuan bangsa, mewujudkan satu identiti masyarakat ‘satu bangsa’, dimana setiap suku dan etnik akan disatukan melalui perpaduan… Syabas dan moga konsep ini akan berjaya diadaptasi setiap dari kita… Namun jika kita singkap sejarah, konsep penyatuan bangsa ini telah lama wujud dan diaplikasikan, dan perintis kepada konsep ini adalah Rasulullah, manusia pertama yang berjaya menganjurkan dan mengguna-pakai konsep penyatuan bangsa ini… Dan pemerintahan terbilang ini telah berjaya melahirkan kegemilangan Tamadun Islam yang tiada tandingan, yang dipimpin oleh Rasulullah itu sendiri serta Khulafa’ Ar-Rasyidin setelah baginda wafat, berpandukan PIAGAM MADINAH yang berteraskan wahyu Allah…

Piagam Madinah ini telah dihasilkan oleh seorang yang buta huruf (Rasulullah), namun dengan hikmah akal yg berpandukan wahyu telah menjadikan Piagam Madinah ini suatu bentuk PERLEMBAGAAN yang cukup mantap, merangkumi aspek politik, agama, ekonomi serta kemasyarakatan… Sehinggakan ramai sejarahwan, pengkaji politik serta sarjana Barat mengakui kehebatan perlembagaan yang dianjurkan Rasulullah, sehingga ia dianggap sebagai Perlembagaan Bertulis yang pertama didunia..

Piagam Madinah, ditulis dan diwartakan oleh Nabi Muhammad untuk warga negara-kota Madinah yang seramai 10 000 orang dan berbilang agama pada tahun 622M, merupakan sebuah “dokumen”  politik-perlembagaan yang cukup mengagumkan… Piagam Madinah adalah yang pertama seumpamanya; sehingga Barat menganggap ianya sebuah dokumen maha penting pada peradaban duniaperlembagaan negara bertulis yang tertua dan masih digunakan hingga ke kini…

Kepentingan Piagam Madinah bukan sahaja kerana ia adalah perlembagaan bertulis yang pertama;  ia juga moden, dalam ertikata ia diwartakan untuk sebuah masyarakat majmuk, memberikan hak kesamarataan kepada setiap warganegara, dan memberikan mereka hak untuk bersuara dalam urusan² pemerintahan & pentadbiran, sebagaimana yang akan kita lihat nanti…

Dengan mengambil kira semua ini, adalah menghairankan bilamana pemimpin² dan pengamal² politik yang bercakap dan menulis tentang konsep Madani, namun jarang sekali merujuk kepada dokumen atau asas anjuran baginda Rasulullah, yang mengandungi bibit² politik (yang berteraskan Islam) ini… Piagam Madinah ini tidak muktamad dalam ertikata ia tidak mengandungi kesemua arahan untuk mengurus sesebuah negara sebagaimana yang terkandung di dalam Quran.. Yathrib, yang kemudiannya dikenali sebagai “Kota Nabi”, atau ringkasnya Madinah, segalanya bermula dengan peristiwa hijrah.. Perlu diingatkan bahawa Rasulullah, setelah diangkat menjadi nabi, menyebarkan wahyu-wahyu Tuhan kepada penduduk Mekah selama dua belas tahun sebelum beliau dan para pengikutnya berhijrah ke Yathrib (Madinah), 210 batu ke utara Mekah.. Misi kenabiannya terus berlanjutan selama sepuluh tahun sehinggalah beliau berjaya menyampaikan keseluruhan risalah suci kepada orang-orang Arab dan juga seluruh manusia sebagai kitab Tuhan yang terakhir, iaitu Quran, satu²nya mukjizat yang dianugerahkan kepada umat manusia selain Nabi.

Keseluruhan teks dalam Piagam Madinah telah dihasilkan semula (re-publish), perkataan demi perkataan, oleh Ibnu Ishaq dan Abu Ubaid dalam buku mereka masing-masing, daripada dokumen @ salinan asal yang disimpan dan dijaga oleh Ibnu Abi Khithamah…. Piagam ini terdiri daripada 47 fasal, iaitu; Fasal 1, 2 dan 39 menyatakan tentang pembentukan sebuah negara-bangsa yang berdaulat dengan satu kewarganegaraan, mewujudkan integrasi antara kaum yang terdiri daripada pelbagai komuniti, puak, golongan dan agama (Muslim – Muahjirin & Ansar, Yahudi srta golongan ortodok / pagan)… Mereka lalu berjaya membentuk satu kerakyatan (ummah), mempunyai hak dan tanggungjawab yang samarata, dan berbeza daripada rakyat negara lain…. Jika kita lihat dengan mendalam, ketiga-tiga fasal inilah yang telah melahirkan negara-bangsa moden yang pertama di dunia, iaitu “Masyarakat Madani”… Ironinya, walaupun Madinah hanyalah sebuah kota, Piagam yang hasilkan Rasulullah ini dapat bertahan dalam tempoh yang agak lama sehinggalah bermulanya Dinasti Umayyah pada tahun 1661…

Piagam Madinah mengemukakan sebuah struktur (pentadbiran) persekutuan dengan kuasa berpusat, yang terdiri daripada pelbagai kabilah (suku atau etnik) di pelbagai daerah yang membentuk unit² serta memiliki kuasa autonomi (masing²) dalam urusan² tertentu berkaitan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keputusan keagamaan. Pemberian kuasa autonomi daerah ini diulangi untuk setiap daerah yang terdapat di Madinah… Sebenarnya, banyak perkara yang diuruskan oleh unit² autonomi ini yang merangkumi sosio-budaya (kecuali perkara yang melibatkan keselamatan dan pertahanan negara) namun sekiranya kes² pertikaian tidak dapat diselesaikan oleh unit² ini, maka barulah keputusan perbicaraan dirujuk kepada Nabi, yang memiliki keputusan muktamad

Hadis Abu Hurairah r.a:

Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Sekiranya dia menyuruh supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya…

Perlembagaan yang dianjurkan Rasulullah ini telah membawa bersama-sama dengannya perubahan dan kemajuan yang sangat penting serta efesien, dan dalam konteks Tanah Arab khususnya, sekurang-kurangnya ianya sangat revolusioner, dengan menyediakan institusi awam untuk memberikan keadilan kepada rakyat, supaya setiap orang tidak bersendirian dalam mendapatkan keadilan, atau paling baik pun, mendapatkan keadilan dengan sokongan ahli keluarganya… Inovasi yang signifikan ini sama sekali telah menamatkan ketegangan dan kekacauan antara kabilah (isu perkauman), dan telah menelurkan asas bagi penyatuan ummah, seterusnya melahirkan  sebuah institusi yang lebih luas, yakni sebuah Negara

Harus difahami bahawa kesetiaan masyarakat majmuk ini kepada Negara yang terhasil dari perlembagaan anjuran Rasul, telah berjaya membentuk nasionalisme, atau lebih tepat lagi patriotisme, yang diakui oleh Islam, berbeza dengan dakwaan sebilangan pendukung ideologi bangsa serta pengamal politik… Ini selari dengan maksud ayat Quran:

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan yang sama dan Kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu…” (al-Hujurat)

Seterusnya, ketika permulaan pasca pentadbiran negara-bangsa (Islam) yang dibawa Nabi, Kota Madinah pada ketika itu mempunyai populasi penduduk sekitar 10 000 orang. Daripada jumlah ini, beberapa ratus orang sahaja yang Muslim; separuh daripadanya adalah orang-orang Yahudi yang (tidak) mengesakan Tuhan, dan selebihnya adalah golongan dengan kepercayaan ortodok.. Menarik untuk diperhatikan bahawa Piagam Madinah menetapkan persamaan hak ahli-ahlinya dan melindungi mereka daripada penindasan… Madinah (Rasulullah) mengisytiharkan persaudaraan sesama orang-orang beriman dan memberikan hak dan sokongan kepada setiap orang untuk melindungi mana-mana individu yang bukan musuh… Ia juga menetapkan supaya pertolongan diberikan kepada ahli-ahlinya yang menanggung hutang atau menghadapi masalah² kewangan melibatkan wang tebusan atau hutang darah, namun menegah pertolongan atau perlindungan terhadap seseorang pembunuh

Hak kemanusiaan yang amat penting turut diberikan di mana komuniti² masyarakat dijamin kebebasan mereka untuk mengamalkan agama masing²… Apa yang kita dapat lihit disini, Rasulullah turut berdiplomasi dimana  setiap individu juga bebas untuk memilih atau kekal dalam agamanya (selain keluar dari Islam), selari dengan ajaran-ajaran Quran yang jelas, iaitu tiada paksaan dalam Islam…. Satu lagi prinsip pengendalian urusan negara yang penting yang diaplikasikan Rasulullah ialah MUSYAWARAH dengan rakyat dalam semua urusan, tidak seperti dalam organisasi politik demokrasi moden, suara rakyat, vox populi, diberikan nilai yang paling tinggi, tidak kira samada ia suara yang hak dan benar atau tidak…. Inilah kesilapan asas demokrasi pasca moden (anjuran Barat) yang menjadi asas pentadbiran kebanyakan negara dunia…

Sebagaimana yang telah saya nyatakan di atas, perlembagaan ini merupakan ijtihad Rasulullah dalam memformulasi PENTADBIRAN apabila beliau berhadapan dengan cabaran mentadbir negara-kota Madinah yang terdiri dari pelbagai kabilah serta suku, sedangkan pada waktu tersebut Baginda belum lagi menerima Quran yang lengkap (wahyu belum turun sepenuhnya)… Oleh yang demikian, Baginda perlu mengambil kira adat resam dan praktik-praktik yang telah diamalkan secara turun-temurun, dan Baginda berjaya melakukannya…. Rasulullah turut berhadapan dengan semangat assibiyah atau perkauman, namun dengan hikmah akal berlandaskan wahyu Kalamullah, Baginda mampu menyatukan seluruh kaum di Madinah, walau tanpa menggunakan wang yang kononnya menjadi penggerak utama(di masa kini).. Kita dapat lihat disini, formulasi mewujudkan uniti atau menyatukan pelbagai kaum menjadi “SATU” bangsa (seperti konsep 1 Malaysia) telah lama wujud dan Rasulullah adalah PERINTIS dan orang yang pertama memikirkan konsep penyatuan bangsa ini.. Merujuk kepada situasi zaman sekarang, dalam mana-mana keadaan sekalipun, semua isi perlembagaan tidak muktamad dalam ertikata ia mestilah disesuaikan dengan peredaran zaman, kerana kita lihat, sekarang kita sedang mengaplikasikan konsep yang telah dianjurkan oleh Rasulullah beberapa kurun yang lepas…

Prinsip² utama dalam mentadbir masyarakat Islam memang telah di eloborasi, seperti prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan dan kesatuan di kalangan Muslimin, kesatuan dan kerjasama di kalangan warga-warga negara, kebebasan beragama, keteguhan dalam menggengam kontrak di antara parti-parti, kerjasama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan, galakan terhadap tatasusila yang tinggi, musyawarah sebagai kaedah pemerintahan. Yang menariknya, apa yang dipanggil “hukum Hudud”, sebagai sebahagian daripada Undang-undang Islam, tidak sekalipun tertulis dalam dokumen ini, namun Rasulullah mampu sehingga kini menyampaikan perihal hukum hakam Islam itu sendiri…

Konklusinya, di zaman moden ini sekalipun, manusia tidak boleh mengabaikan suatu kuasa yang lebih hebat daripada dirinya… Manusia mempunyai hak autonomi untuk hidup, dan untuk hidup bahagia, tetapi dia harus melakukannya dalam dunia yang diciptakan dengan “undang-undangnya” sekali… Dalam ertikata inilah, Piagam Madinah diberikan atas nama Muhammad seorang Rasul, yang mewakili prinsip kebaikan, dan prinsip penaakulan yang benar, yang lebih tinggi kedudukannya daripada seorang individu lain…. Begitu juga dengan nama Allah yang diletakkan di hadapan, kerana Allah adalah Kebaikan yang Maha Tinggi dan prinsip tertinggi penaakulan yang benar… Ini perlu untuk mengangkat manusia ke tingkatan pencapaian yang lebih tinggi, bahkan lebih maju lagi…


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s